Vedtægter

Vedtægter for Fyraftenskoret

§1 Foreningens navn er “Fyraftenskoret” og foreningens hjemsted er Svendborg.

§2 Foreningens formål er at samle medlemmerne til regelmæssige koraftener med henblik på at synge sammen og dyrke socialt samvær.
Det er korets ambition at optræde ved et passende antal arrangementer da det skønnes at være kraftigt medvirkende til højnelse af niveauet og skærpelse af interessen for koret – såvel internt som externt.
Der er principielt mødepligt til de regelmæssige koraftener og offentlige arrangementer, men der vil forud for hvert “offentligt” arrangement blive fremlagt en liste for bindende tilmelding.

§3 Foreningen er et herrekor. Optagelse af nye medlemmer sker i samarbejde mellem dirigent og bestyrelse.

§4 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Indkaldelse sker skriftlig til samtlige medlemmer med 2 ugers varsel. Forslag til dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingen.

§5 Dagsorden for den årlige generalforsamling:

1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
4. Valg af bestyrelse og suppleanter
5. Valg af revisor
6. Fastsættelse af kontingent
7. Indkomne forslag
8. Eventuelt

§6 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med sædvanligt varsel, når bestyrelsen finder det påkrævet, eller når 5 medlemmer forlanger det. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med samme varsel som ordinær generalforsamling.

§7 Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal, dog kræver vedtægtsændringer 2/3 flertal af de fremmødte medlemmers stemmer.

§ 8: Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Valget til bestyrelsen, jf. § 5. pkt. 4, gælder for 2 år, således at 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år og 3 bestyrelsesmedlemmer i ulige år. På generalforsamlingen vælges endvidere to suppleanter og en intern revisor for en periode på et år. Bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor kan genvælges.

§9 Kontingent fastsættes hvert år på generalforsamlingen.
Kontingent betales forud hvert halve år, den 1. februar og den 1. september. Manglende betaling vil medføre eksklusion.

§10 Det er den til enhver tid siddende formand og kasserer, der har tegningsretten for Fyraftenskoret

§11 Foreningen kan opløses på en generalforsamling, såfremt der er stillet forslag om dette ved indkaldelsen af generalforsamlingen og opløsningen vedtages med 2/3 af de fremmødte medlemmers stemmer.
Ved foreningens ophør, tilfalder et evt. overskud et almennyttigt formål i Svendborg kommune.

Fyraftenskorets vedtægter

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial